תקנון מועדון

תקנון מועדון הלקוחות של רשת מלונות גרנד הוטלס
תוכנית המועדון (להלן: "התוכנית" ו/או "המועדון") ללקוחות רשת מלונות גרנד הוטלס; מלון דיוויד ים המלח, די.די. אס. הוטלס מנג'מנט בע"מ; מלון גרנד ביץ' תל אביב, אסטבלישמנט, מלון גרנד קורט ירושלים, ג.מ.ס. גיימס מנג'מנט בע"מ  (להלן יקראו יחדיו: "המלון" ו/או "החברה") מרשת מלונות גרנד הוטלס, ומיועדת ללקוחות בעלי כתובת רשומה בארץ המעוניינים להיות חברים בתוכנית בכפוף להוראות תקנון זה (להלן "התקנון").
 
פרשנות
1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
2. בתקנון זה השימוש בלשון זכר לצורכי נוחות וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
3. החלוקה לסעיפים ולכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.
 
כללי התכנית ותנאי ההצטרפות
4. תוכנית החברים מיועדת למי שהצטרף למועדון באמצעות נציגי המלון / דרך אתר המלון או החברה ושילם דמי חבר בהתאם להוראות התקנון. יובהר, לא תיתכן הצטרפות למועדון דרך אתר שאינו נמנה על אתרי המלונות ברשת גרנד הוטלס.
5. ההצטרפות למועדון כרוכה בתשלום חד פעמי בסך 250 ₪ ( מאתיים וחמישים שקלים חדשים) (להלן: "דמי הצטרפות") לתקופת חברות של שנתיים (24 חודשים) (להלן: "תקופת החברות"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מפעם לפעם, את דמי ההצטרפות, להגדילם או להפחיתם, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. למען הסר הספק, במידה וחבר הצטרף לתוכנית ושילם את דמי ההצטרפות ולאחר מכן דמי ההצטרפות פחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם בגין דמי ההצטרפות שכבר שילם.
6. החברה תוכל להציע לחברים לחדש את החברות של מי מהחברים וכן תוכל להפסיק את חברותו של החבר בכל עת, הכל בכפוף לאמור בתקנון. עוד מובהר, כי בעת חידוש החברות, יהיה כפוף החבר לתקנון בנוסחו כפי שיהיה בתוקף במועד חידוש החברות, וכי במועד חידוש החברות, עשויות הטבות התוכנית להשתנות מאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשונית לתוכנית.
7. החבר מאשר כי הפרטים אשר מסר לחברה במעמד ההצטרפות לתוכנית הינם נכונים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן אודות כל שינוי בפרטים אלו.
8. החבר מאשר כי ידוע לו כי ההטבה אשר לה זכאי תינתן גם לילדיו עד גיל 21. ככל וילדיו יעברו את גיל 21 במהלך תקופת החברות, ההטבה לאותו הילד תפקע מאליה והחבר לא יהיה זכאי להחזר ו/או הפחתה כלשהי בגין דמי ההצטרפות ששילם.
9. חבר יחשב כמי שהסכים וחתם מרצונו החופשי על טופס הצטרפות לתכנית לכך ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על-ידו במעמד ההצטרפות לתכנית, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לתכנית, וכל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יועבר לחברה וישמש אותה לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות, ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן יחשב המידע האמור לקניינה של החברה, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"). כמו כן מסכים החבר מרצונו החופשי לקבל "דבר פרסומת" כהגדרתה בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשס"ח - 2008 וכי הינו מסכים שהחברה רשאית להעביר את המידע האמור לגורמים מטעמה לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה, ועל-מנת שאלו יוכלו לפנות אליו בהצעה וכן לצרכים שיווקיים ואחרים לרבות אך לא רק באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הפקס ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעת מסר קצר, בהתאם לפרטים כפי שנמסרו על-ידו בעמדת הקבלה במלון, בטלפון מול נציגי מחלקת ההזמנות ו/או בכל דרך חוקית אחרת בה מהווה אישורו של החבר למשלוח דברי פרסום. יובהר כי סעיף זה מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק.
10. החבר מסכים, כי כל עוד לא מסר הודעה לחברה בכתב, ישמשו הנתונים שמוזנים, לצרכי דיוור ישיר בכל דרך התקשרות שנמסרה על-ידי החבר, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק. החברה תהא רשאית לבצע משלוח דברי דואר מקצועיים (ניוזלטרים) לרבות משלוחים בעלי אופן מסחרי/פרסומי לחברי המועדון.
11. החבר מאשר שהסכמתו לתקנון זה מבטלת הודעות קודמות שלו, באם היו, בדבר אי רצונו לקבל הצעות ו/או מידע כאמור לעיל בסעיף זה ובאה במקומן.
12. החברה לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם התוכנית בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר.
13. החברות מיועדת לבני זוג ולילדיהם (עד גיל 21) בלבד (להלן: "המשפחה" או "התא המשפחתי"), ואינה מיועדת לתאגידים, סוכנים ו/א בתי עסק. החברות, לרבות כל זכות ו/או הטבה אשר ניתנת מכוחה הינה אישית (קרי- לתא המשפחתי) ואינה ניתנת להעברה. למען הסר הספק יובהר, כי "בני זוג" לצורכי חברות במועדוני לקוחות תהא רק מי שנישאו או הוכרו כידועים בציבור, בכפוף ובהתאם לדין הישראלי.
14. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל חבר כלשהו לתכנית לפי שיקול דעתה הבלעדי.
15. החברה שומרת על זכותה שלא לאשר הצטרפות ו/או הארכת חברות בתכנית ו/או הפסקת חברות על-פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי כל חובה לנמק זאת.

הנחות והטבות התוכנית
16. בעת ביצוע הזמנות ישירות למלון באמצעות מחלקת ההזמנות או מחלקת הקבלה, יהיה החבר זכאי להנחה בת 12%. יובהר כי הנחה בגין לינה תינתן החל מהשהיה הראשונה לאחר הצטרפותו כחבר מועדון רק אם הזמין ישירות ושילם בגין שהיה זו במלון. יובהר, ההטבה לא תינתן במידה והחבר הזמין ו/או שילם עבור האירוח דרך סוכן נסיעות ו/או הזמנה מאורגנת ו/או דרך הזמנה באינטרנט מכל אתר ו/או אפליקציה,למעט אתר המלון.
17. ההנחות תינתנה על מחיר המחירון של המלון שהינו בתוקף בעת השהייה.
18. במידה והחבר הצטרף למועדון כאשר הזמנתו דרך סוכן או קבוצה, לא יקבל הנחה בגין החדר, אך יוכל להשתמש בהנחה הקבוצה למזון ומשקאות 10%.
19. החבר יקבל 15% הנחה על טיפולים בספא. יובהר כי ההנחה הינה על מחיר מחירון של הטיפולים וכי תאום הטיפולים והרישום להם ע"פ זמינות המטפלים. אין המלון מתחייב לשריון טיפולים לחברי המועדון.
20. חבר המועדון זכאי ל 10% הנחה על "אקסטרות" מזון ומשקאות במלון – חיובי ארוחות, שירות חדרים, לובי, מזנון בריכה ומסעדות ובתנאי שיחויבו בחשבון החדר. יובהר כי  אין ההטבה תקפה במחלקת אירועים. לא תינתן הנחה על תשלום במזומן בתחנות המכירה במלון.
21. לחדרי המועדון תישלח תשורה פעם אחת במהלך השהיה לחדר. לחברה שמורה הזכות לשנות מעת לעת את התשורה, להוסיף פריטים או להפחיתם.
22. שדרוג החדר לרמה אחת גבוהה יותר- על בסיס מקום פנוי ובמידת האפשר.
 
הטבת יום הולדת ויום נישואין
23. בכפוף לטופס ההרשמה למועדון, בו יציינו החברים את תאריכי יום ההולדת של שני בני הזוג ואת יום הנישואין, תינתן הטבה התקפה לחודש יום ההולדת / יום הנישואין לאחר התאריכים הנ"ל. בימי ההולדת וביום הנישואין תינתן הנחה בת 20% לחבר המועדון המזמין. בנוסף, יוכל לצרף עד 2 חדרים נוספים לבני משפחה או חברים בהנחה בת 15% ממחיר החדר.  יין או יין נתזים ישלח כתשורה לחדר חברי המועדון החוגגים. שאר ההטבות יינתנו לחדר חבר המועדון בלבד ע"פ סעיפים 3.1-3.7.
 
ביטול חברות
24. כל חבר זכאי לפרוש מהתוכנית בכל עת, במתן הודעה מפורשת בכתב למשרדי הנהלת המועדון בפקס: 03-5468067 או בהודעת דוא"ל שכתובתו: grandclub@grandhotels.co.il. החברות במועדון תתבטל בתוך 30 ימים מקבלת הודעת הביטול. יובהר, כי אין ביטול החברות מקנה זכות להשבת דמי הצטרפות.
25. החזר כספי של דמי ההצטרפות יינתן אך ורק אם החברות בוטלה במהלך 14 ימים ממועד הכניסה לתוקף. במידה והאורח כבר שהה במלון ו/או מימש הנחות או הטבות, יקבל החזר יחסי בלבד. במידה והחבר ניצל את ההטבות להן זכאי מכוח חברותו במועדון, יקבל החזר כספי בניכוי סך ההטבות אשר מימש. במידה והחבר ניצל הטבות אשר שווין עולה על דמי החברות אותם שילם, לא יהיה זכאי להחזר כלל.
26. החברה שומרת על הזכות לבטל חברות בתוכנית, בין היתר בנסיבות בהן החבר נתפס בגניבה, הונאה, מרמה, ו/או בכל מקרה אחר, בו פעל החבר בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר עשה דבר שיש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של החברה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
שונות
27. ההנחות וההטבות לחברי המועדון יינתנו אך ורק בהזמנות יחידים והן אינן תקפות למתארחים במסגרת הזמנות סוכנים, קבוצות ו/או במחירים מיוחדים.
28. תוכנית המועדון על-פי תקנון זה, תיכנס לתוקף החל מיום 1.1.2016. מובהר כי החברה רשאית להפסיק את התוכנית בכל עת, על-פי שיקול דעתה, עם מתן הודעה לחברים.
29. תוכנית המועדון מחליפה ו/או מבטלת כל הטבה ו/או תוכנית קיימת אחרת.
30. כל חבר הלוקח חלק בתוכנית המועדון מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה וכי הוא מסכים להוראותיו, ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד רשת מלונות גרנד הוטלס ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם.
31. כל מחלוקת אם וכאשר תתעורר בכל הנודע לתוכנית הנאמנות תבוא לפתרונה אך ורק על-פי הכללים הקבועים בתקנון זה.
32. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להתנות ו/או לעדכן ו/או לקבוע כללים חדשים בתקנון, מעת לעת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהסכמה ו/או במסירת התראה כלשהי מראש לחברים. שינויים כאמור יובאו לידיעת החברים על-ידי העלאת התקנון החדש לאתר החברה או באמצעות כל דיוור ישיר אחר ויחייבו את החברים באופן מיידי ממועד פרסומם והלאה, אלא אם נקבע אחרת באופן מפורש. באחריות החבר לעקוב אחר שינויים בתקנון ולחבר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לשינוי הוראות התקנון ו/או בנודע ליידוע בדבר שינויים כאמור.
33. למען הסר הספק, התקנון מיועד לנשים וגברים כאחד, למרות היותו מנוסח בלשון זכר.
34. תקנון זה כפוף לדין הישראלי בלבד ובכל סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים ו/או בכל נושא משפטי אחר, סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנוגע לקיומו ו/או יישומו של תקנון זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב, אשר ידונו בעניין בהתאם לדין הישראלי בלבד, והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי המשפט אחרים ברחבי הארץ ובחו"ל.
35. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בלבד והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.