תקנון

תקנון האתר

1. כללי
1.1. אתר האינטרנט www.grandhotels.co.ilהינו אתר האינטרנט הרשמי של החברות ג.מ.ס ג'ימס מנג'מנט בע"מ, ח.פ. 513605188 , מפעילת מלון גרנד קורט ירושלים ו- נ.ה.ל. אטבליסמנט מפעילת המלון גרנד ביץ' תל אביב וחב' די. די. אס. הוטל מנג'מנט בע"מ, ח.פ. 512228248, מפעילת מלון דיוויד ים המלח ריזורט וספא. (להלן יחדיו: "החברות").
1.2. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או החברות.
1.3. חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
1.4. המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושן הבלעדי של החברות, כי לחברות שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות החברות ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברות, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע. 
1.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברות כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.
 
2. סיכונים ואחריות
2.1. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
2.2. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.
2.3. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראן במציאות.
2.4. המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is") והחברות אינן אחראיות להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינן אחראיות כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.
2.5. החברות עושות הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי וחלקי בלבד. החברות לא תישאנה בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי החברות והן על ידי צדדים שלישיים.
2.6. החברות לא תהינה אחראיות בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.
2.7. החברות לא תשאנה באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתן כולל כל הקשור למידע ושימוש בכרטיסי אשראי באתר לצורך הבטחת הזמנות..
2.8. החברות לא תישאנה באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.
 
3. הזמנת אירוח
3.1. כללי
3.1.1. המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
3.1.2. הזמנת חדר/אירוח למלון גרנד ביץ' תל אביב אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו 03-5433330  או למלון גרנד קורט ירושלים  באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו 02-5917779  או למלון דיוויד ים המלח ריזורט וספא באמצעות בטלפון שמספרו 08-6591111 או בכל אחד מהמלונות באמצעות אתר זה.
3.1.3. כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי.
3.2. פרטי רוכש השירותים
3.2.1. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.
3.2.2. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
3.2.3. הזנת פרטי רכישה כוזבים הינם עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לחברה ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
3.2.4. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.
3.3. כניסת עובדי המלון לחדר בעת האירוח
3.3.1. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי במלון מנהיג כללים בנוגע לכניסת צוות ניקיון ואחזקה לחדרים בהתאם לדף המידע שיימסר לו בעת הגעתו למלון.
3.3.2. המשתמש מצהיר ומתחייב לפעול בהתאם לדף המידע שיימסר לו כאמור בעת הגעתו למלון, לרבות אך לא רק הפעלת מתג "נא לא להפריע" על מנת שעובדי המלון ידעו כי הוא לא מעוניין בכניסתם וככל ולא יפעל כאמור בדף המידע, המלון לא יהיה אחראי לפגיעה בפרטיות המשתמש ככל שתהיינה.
3.4. אופן ההזמנה
3.4.1. המשתמש יבצע הזמנה באתר באמצעות כרטיס האשראי.
3.4.2. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה.
3.4.3. הודעה זו יש להדפיס ולהביא לדלפק הקבלה במלון לשם אישור על ביצוע ההזמנה. יודגש, כי פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר נועדו לשם הבטחת ההזמנה בלבד, וחיוב כרטיס האשראי יבוצע אך ורק בעת ההגעה למלון בפועל.
 
4. תנאים והגבלות
4.1. המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ ומיועדים לישראלים בלבד.
4.2. למזמינים תתאפשר הזמנת חדר/נופש דרך האתר בדולרים/ אירו על-פי מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה, כאשר התשלום יחושב על-פי השער היציג הידוע ביום התשלום כפי שנקבע על-ידי בנק ישראל.
4.3. המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.
4.4. החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. החברה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.
4.5. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
4.6. מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר/אירוח הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
4.7. אין כפל מבצעים.
4.8. שהות המזמין במלון ביום ההגעה - החל משעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה שלא לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.
4.9. תינוק – מי שגילו עד שנתיים. ילד – מי שגילו בין שנתיים לשתיים עשר שנים.
4.10. הזמנת חדר/אירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18 בלבד.
4.11. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 (להלן: קטין"), יתאפשר בליווי בגיר בצירוף אישור הורי הקטין, זאת לצורך הבטחת שלומו ובטחונו.
4.12. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון.
4.13. ט.ל.ח.
4.14. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב - יפו. 
 
5. דמי ביטול:
5.1. כל הזמנה של חדרים ניתנת לביטול ללא חיוב בתשלום כלשהו, עד 48 שעות מראש. 
5.2. דמי ביטול בחגים עבריים ונוצריים ובמהלך החודש אוגוסט.
5.2.1. בחודש אוגוסט ובחגים יהודיים ונוצרים, כל הזמנה ניתנת לביטול ללא חיוב בתשלום כלשהו, עד 14 ימים מראש.
5.2.2. ביטול אשר יבוצע במהלך 14 הימים הקודמים למועד ההגעה, יחויב בתשלום של יומיים ראשונים שהוזמנו על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המלון.
5.2.3. במקרה של אי הגעה על אף ביצוע הזמנה, החברות שומרות לעצמן את הזכות לחייב את הרוכש חיוב מלא ו/או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המלונות.